اخبار تمامی گروه ها       خبرهای گروه هنر و تمدن اسلامی        خبرهای گروه قرآن و مطالعات اجتماعی
خبرهای گروه فقه کاربردی        خبرهای گروه حکمت و کلام جدید

اخبار پژوهشکده

گسترش تفکر تمدنی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

گسترش تفکر تمدنی